X
تبلیغات
معماری

معماری

پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding

فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 80 اسلاید   قیمت: 9900 تومان     تعدادمشاهده  2


پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding
 
فهرست مطالب
مقدمه 
رویکرد جهانی در زمینه انرژي 
 ZE تعاریف مرتبط با 
تعریف مفهوم کلی ساختمان انرژي صفر 
 :(Net Zero Site Energy) انرژي صفر خالص سایت 
 :(Net Zero Source Energy) انرژي صفر خالص منبع 
 :(Net zero Cost Energy) انرژي صفر خالص هزینه ها 
 :(Net zero Emission Energy) انرژي صفر خالص انتشار 
تعاریف و مفاهیم 
کاهش انرژي مصرفی در ساختمان 
(Passive Energy) انرژي هاي نهان 
ایزولاسیون 
مصرف کنندگان داخلی 
مدیریت انرژي 
تولید انرژي در ساختمان 
بحران انرژي و ضرورت ساختمان هاي انرژي صفر 
بایسته هاي طراحی ساختمان هاي انرژي صفر 
اصول طراحی ساختمان هاي صفر انرژي 
بخش اول: انرژي مصرفی جهت ساخت بنا 
بخش دوم: انرژي مصرفی در استفاده از بنا 
چالش هاي معماري انرژي صفر درایران 
معرفی نرم افزارهاي شبیه سازي انرژي 
بررسی آماري و مقایسه مصرف انرژي ساختمان انرژي صفر با خانه ها معمولی 
بررسی و تحلیل آماري 
برسی یک نمونه ي اجرا شده از ساختمان هاي صفر انرژي
منابع
 
 
افزایش تقاضاي انرژي، محدودیت منابع انرژي فسیلی و افزایش قیمت آن و عدم امنیت و ثبات بازار انرژ ي
در دهه اخیر هم سو با مسئله آلودگی و گرم شدن زمین مبناي رویکرد جدید در مبحث انرژي است. در دی دگاه
جدید دو راه حل اساسی مورد توجه قرار گرفته است:
1. بهینه سازي مصرف (کاهش و یا کنترل تقاضا) و تولید انرژي
2. استفاده از منابع انرژي جایگزین، عمدتا انرژي هاي تجدیدپذیز
توجه به بهینه سازي در مصرف و تولید انرژي موضوع بسیار پر اهمیتی می باشد. غی ر از سهم غی ر قابل
انکار آن در حفظ منابع انرژي فسیلی با کاهش می زان بهره بردار ي از آنها ، رعای ت و توجه به آن زمینه ي
مناسبی براي بهره گیري از منابع انرژي نو و تجدیدپذیر فراهم می آورد. در واقع براي آنکه بتوان از انرژ ي نو و
تجدیدپذیر استفاده نمود، می بایست تا حد امکان تقاضاي انرژي را کاهش داد. کشورهاي اروپایی و آمریکایی بر
اساس برنامه اي مدون تا سال 2030 تغییرات اساسی در رژیم انرژي مصرفی خود اعمال خواهند نمود. اما نکته
اساسی اینجاست که آنچه به این کشور ها قدرت مانور بر روي استفاده از منابع مختلف انرژي را می دهد، علاوه
بر مباحث اقتصادي و تکنولوژیکی، تجربه بلند مدت این کشور ها در امر بهینه ساز ي تولی د و مصرف انرژ ي
به طور گسترده ، ساختمانه ایی ب ا DH است. به عنوان مثال ساخت شهرهاي سبز، استفاده از سیستم هاي
راندمان بالاي انرژي، بستر فرهنگی و آگاهی مناسب اجتماع و ... به این دولت ها قدرت مانور بر روي منابع
انرژي را می دهد. براي مثال برنامه انرژي در ساختمان کشور امر یکا تا سال 2020 به صورت ز ی ر تعری ف
شده است و....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت , بررسی معماری ,ساختمان هاي انرژي صفر ,Zero Energy Biulding ,رویکرد جهانی در زمینه انرژي , ZE تعاریف مرتبط با ,تعریف مفهوم کلی ساختمان ,انرژي صفر , :(Net Zero Site Energy) ,انرژي صفر خالص سایت , :(Net Zero Source Energy) ,انرژي صفر خالص منبع , :(Net zero Cost Energy) ,انرژي صفر ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding
دانلود بررسی نمونه موردی ساختمان خارجی با انرژی صفر فایل پاورپوینت
دانلود بررسی معماری پايدارپاورپوینت
دانلود بررسی معماری بیونیک پاورپوینت
دانلود بررسی اصول معماری پایدار ,ساختمان های مدرن, پاورپوینت
دانلود بررسی و تحلیل اصول معماري پايدار و معماري مدرن ,پاورپوینت
دانلود بررسی طراحی بام سبز , نحوه اجرای بام سبز در معماری پاورپوینت
دانلود بررسی انسان، طبیعت، معماری با موضوع معماری سبز؛ بام سبز,پاورپوینت
پاورپوینت بررسی معماری ارگانیک خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور
دانلود بررسی شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال پاورپوینت
دانلود بررسی عوامل پایداری در ساختمان های بلندپاورپوینت
پاورپوینت بررسی نانو تكنولوژي Nanotechnology
دانلود بررسی تاثیرآب وگیاه برمعماری‏‎پاورپوینت
دانلودبررسی معماری ارگانیک وگیاه در معماری‏‎پاورپوینت
پاورپوینت بررسی طراحی پایدار و اصول تفکر پایداری
دانلودبررسی باد در معماري پاورپوینت
دانلود بررسی معماری پایدار پاورپوینت
دانلود بررسی استفاده از انرژي خورشيدي پاورپوینت
دانلود, معماری سبز(رابطه ی طبیعت و ساختمان), پاورپوینت

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۰۵ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

پاورپوینت بررسی رنگ آميزي مبلمان شهري

فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی رنگ آميزي مبلمان شهري

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 46 اسلاید   قیمت: 9900 تومان     تعدادمشاهده  1


بخشی از مطلب
رنگ آميزي مبلمان شهري جزئي از رنگآميزي شهر محسوب ميشود و بايد به آن
توجه كرد، رنگ و مبلمان را به خوبي شناخت و با توجه به محيط اطراف رنگ آميزي
مبلمان را انجام داد. معني،تركيب، هماهنگي، تضاد رنگها از مفاهيم اصلي مربوط به رنگ
است. در گذشته استفاده از رنگ تحت تأثير دو عامل عمده محيط و باورها، اعتقادات و
آداب و رسوم محل بوده است وجود مصالح غالب متأثر از شرايط جغرافيايي و اقليمي،
پوشش گياهي بومي و ديگر محدوديتها و امكانات تعيين كننده محلي از يك طرف و زبان
نمادين و استعارهاي رنگ از طرف ديگر استفاده موزون و معنيدار رنگ را در محيطهاي
شهري موجب ميشده است. (مثل فضاي ساخته شده كويري با رنگ غالب خشت و گل در
كنار رنگ فيروزهاي گنبد و درختان و باغات اطراف) همچنين مفاهيم و معاني رنگها ممكن
است از دياري به ديار ديگر متفاوت و گاهي نيز متضاد باشد و اين خود هويت خاص
منطقه را سبب ميشود. در شهرهاي امروزي رابطهي انسان با طبيعت گسسته شده و ديگر
رنگها معاني سنتي خود را القاء نميكنند. هجوم رنگهاي بيمعني به شهر معماري شهرها را
دچار هرج و مرج، چشم انسانها را خسته و ذهن آنها را مغشوش ميكند
.( (بحريني، ١٣٨٢ ،٢٥
رنگها كه عنصري براي خوانايي هستند و همچنين يكي از عناصري كه در كنار نور،
بافت، شكل بر ادراك بصري افراد در محيط تأثير ميگذارد امروزه چنان به كار برده
ميشوند كه كام ً لا به صورت تصادفي و سليقهاي ميباشد، و در تمام شهرهاي ما اين
بيهويتي و بينظمي ديده ميشود. در صورتي كه بايد در هر شهري با توجه به اقليم،
مصالح بومي، فناوري و منابع تأمين مصالح و سليقه و فرهنگ افراد، رنگنماها، در و
پنجرهها، مبلمان شهري، و .... به رنگهاي خاص محدود و به نوعي شناسنامه رنگي آن
شهر را تعيين كرد كه درنتيجه از كنار هم قرار گرفتن رنگها ميتوان به پالت رنگي شهر
رسيد
( كه شامل رنگ سقف، بناها، نماي ديوارها، كف سازي، مبلمان شهري، پوشش گياهي،
طبيعت شهر) و از آن ميتوان براي اصلاح بهبود و هدايت نظام رنگي شهر كمك گرفت زيرا رنگها يكي از مهمترين عناصري هستند كه ميتوانند به سادگي و با هزينهاي كم براي
تعريف فضاها در ايجاد خوانايي، حس وحدت در تعيين تنوع، خلق حس مكان، حق تداوم و
پيوستگي، و تنوع و سرزندگي (نشاط و شادي) به ما كمك كنند. زمينهي كاري طراح شهري
عمدتًا بر پالت اصلي متمركز است هر چند راهنماييهايي مانند ضوابط و توصيههاي
رنگآميزي تبليغاتي محيطي، مبلمان شهري، و نظاير اينها نيز مرحلهي ثانويه كار او را
تشكيل ميدهد براي مثال در اقليمهاي سرد و با آسمان خاكستري و تابش كم خورشيد
استفاده از رنگهاي تند و زننده ميتواند عناصر را راحتتر قابل شناسايي سازد و فضا را
شادتر كند (بر گرفته از حسينيون، ١٣٨١ ،١٥ ). رنگ پيش از بافت فرم و مواد مصرفي
دريافت ميشود و به همين دليل اثرش بيشتر است ولي در اين ميان آنچه كه ضروري است
حركت منسجم تمامي عناصر يك طرح به سوي هماهنگي با محيط است رنگ بايد جزئي از
كل فرض شود، كل كه به سوي وحدت و يگانگي رو دارد همچنين رنگ نبايد براي دوره
كوتاه و تنها به قصد جلب نظر رهگذران به كار رود. مث ً لا رنگهاي روشن بر پيكر مبلمان
شهر در بسياري موارد باعث تشخيص سريع آنها از محيط ميشود و كيفيت و كميت
استفاده از آنرا افزايش ميدهد البته اين تفكري است كه بسياري را به گمراهي كشانده است.
شهروند وظيفه شناس و مسئولي كه تكليف خود را در برابر محيط زندگي خويش ميداند
رنگ برايش تعيين كننده نيست ( مرتضايي، ١٣٨١ ،٢٨ ) و بايد به فرهنگ شهر نشيني شهر
توجه كرد و شايد از رنگ بتوان براي آدرس دهي و معرفي مبلمان استفاده كرد.
رنگ به عنوان يكي از عناصر تلطيف كنندهي محيط ميتواند تأثيرات بسياري در هويت
بخشي و خوانايي محيط بوجود آورد و با توجه به اينكه مبلمان شهري از عناصر خوانايي محيط محسوب ميشود رنگ اين عناصر هم جزئي از هويت و خوانايي محيط به حساب
ميآيند. گاهي برخي مبلمانها به شكل واحد رنگ ميشوند مانند صندوق پست و كيوسك
تلفن، اما الزامي براي متحد كردن رنگ بقيه عناصر وجود ندارد و شرايط فرهنگي و بافتي
منطقه در تعيين نوع و جنس رنگ تعيين كنند است. ١
همچنين بايد استانداردها، براي مبلمان با رنگ واحد، طوري باشد كه در هر منطقه بتواند
جوابگو باشد نه به صورت مطلق بلكه كافيست به صورت نسبي با محيط همخواني داشته و
جوابگوي نياز و هدف مبلمان باشد. به طور كلي انتخاب رنگ بايد با دقت صورت گيرد
زيرا در هر محيط و هر اقليمي ما قصد هويت بخشي و خوانايي را در دستور كار خود
داريم پس انتخاب رنگ بايد به اين دو نياز پاسخ داده و حتي حس مكان و وحدت را به
استفاده كنندگان و شهروندان القاء كند، كه اين كار بايد معاني، تركيبها، هماهنگيها و
تضادهاي مربوط به رنگها و كاركردهاي مربوط به مبلمان را نيز به خوبي مد نظر قرار
دهد.
يكي از افرادي كه براي حل مشكلات رنگي محيط دست به تحقيقات گستردهاي زد،
ژن فيليپ لانكو است. روشي كه او براي بررسي خصوصيات رنگ محيط به منظور ارائهي
الگوي مناسب رنگي و راهحلهاي رنگي براي مشكلات محيطي پيشنهاد ميكند به شرح زير
است:
١) تجزيه و تحليل رنگهاي اصلي ناحيه يا محل (طبيعت، گياهان، خاك، و نظاير آن) همه
ما ميتوانيم به راحتي نقاط يا شهرهايي را به خاطر آوريم كه شخصيت رنگي خاص آنها كه بسياري از اوقات مهمترين عنصر هويتي و نمادين آن محل به شمار ميآيد ناشي از
رنگ خاك و محيط آن بوده است ساير عناصر محيطي نيز همچون نور، آسمان، آب و
گياهان اطراف محل در تعريف حال و هواي محل تأثير زيادي دارند.
٢) تعيين رابطهي كمي و كيفي رنگ در عناصر مختلف معماري و شهر سازي: در اين
مرحله شامل جمعآوري طيف رنگي به كار رفته در هر يك از اجزاء عناصر تشكيل دهنده
بناها و محيط شهري (نما و پنچرهها، مبلمان شهري و جز اينها) و گروه بندي آنهاست.
١) آزمايش و مطالعهي دقيق محل (برداشت نمونهاي محلي، مصالح و رنگهاست). ‐٢
٢) تحليل و جمعبندي اطلاعات جمعآوري شده كه شامل پالت رنگهاي محيطي و پالت ‐٢
عناصر مصنوعي و معماري منطقه است.
٣) نتيجه تحقيق ارائهي پيشنهادهايي براي پالت رنگي هر ناحيه است ( كه ميتواند ‐٢
شامل دو بخش رنگهاي هماهنگ و داراي هارموني و رنگهاي متضاد باشد كه در تعيين
رنگ آميزي پروژهها و طرحهاي آينده محل نيز مورد استفاده قرار ميگيرد)
٣) مرحله آخر ارائهي جدول طيف رنگي است كه وفادارانه كيفيتهاي دقيق رنگي هر
محل را معرفي ميكند كه با استفاده از آنها در عناصر سازنده فضاهاي شهري ميتوان به
تركيبهاي مختلف دست يافت. (حسينيون، ١٣٨١ ،١٨ ) اين مطالعه و روند رسيدن به
رنگهاي ايدهآل و حل مشكلات رنگها در شهر ميتواند به صورت كلي حلال مشكلات رنگي
محيطها و فضاهاي شهري باشد و مبلمان شهري نيز جزئي از اين برنامهريزي است كه با
توجه به پالتهاي رنگي تهيه شده، براي مبلمان هم ميتوان برنامهريزي كرد و از طيف
رنگهاي ارائه شده در پايان برنامهريزي براي مبلمان نيز رنگ مناسب را برگذيد.و....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,بررسی رنگ آميزي , مبلمان شهري ,رنگ آميزي مبلمان ,رنگآميزي شهر ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی سرانه ها و شاخص ها در شهرسازی ، پاورپوینت
پاورپوینت بررسی میدان دیزنگوف در فلستین اشغالی (اسراعیل غاصب)
پاورپوینت بررسی شهرسازی و تحلیل فضای شهر لاس وگاس
دانلود بررسی آنالیز و تحلیل سایت در مشهدپاورپوینت
پاورپوینت بررسی سیر اندیشه ها در شهرسازی - نوشهرگرایی New Urbanism
پاورپوینت بررسی و تحليل نوشهرگرایی NEW URBANISM
دانلود بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری فایل پاورپوینت
دانلود بررسی اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسلامی پاورپوینت
دانلود بررسی آشنایی با حاشیه نشینی در شهرهافایل پاورپوینت
دانلود بررسی زیبا شناسی شهرسازی دردوره پست مدرن فایل پاورپوینت
دانلود بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری پاورپوینت
دانلود بررسی دلایل مهاجرت از روستا به شهر فایل پاورپوینت
دانلود بررسی اندیشه های جان لنگ و کوین لینچ در شهرسازی پاورپوینت
پاورپوینت تحلیل فضای شهری ،بررسی و تحلیل راسته ی خیابان ناصر خسرو
پاورپوینت بررسی نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها و طرح‌هاى مختلف توسعه شهرى
پاورپوینت بررسی جامعه شناسی برای معماری
دانلود بررسی تحلیل فضای شهری نمونه موردی ،محله سرشور مشهدپاورپوینت
دانلود بررسی سایت آنالیز بلوار دانشجو, تقاطع میدان دانشجو و بلوار فرهنگ, مشهدپاورپوینت
دانلود بررسی تحليل فضاهاي شهري عوامل سازنده سيماي شهري از ديدگاه كوين لينچ پاورپوینت

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی رنگ آميزي مبلمان شهري,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۰۳ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان

فهرست مطالب: اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 3300 تومان     تعدادمشاهده  1


اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان
اِصفَهان شهری تاریخی
 
اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان
 
 
بخشی از مطالب:
اصفهان در ۴۳۵ کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد. شهر اصفهان دارای طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۹دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه شمالی می‌باشد. محدوده شهری آن به چهارده منطقه شهری تقسیم می‌شود و در خارج از محدوده شهری نیز از غرب به سمت خمینی شهر، از جنوب کوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شاهین شهر و از شرق نیز به دشت سگزی منتهی می‌شود.
اِصفَهان شهری تاریخی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است.
 
اصفهان، پنجمین شهر پهناور(۲۱۳ کیلومتر مربع) و چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد و کرج است.
 
این شهر در میان سال‌های ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ میلادی به ویژه در قرن شانزدهم میلادی در میان حکومت صفویان پایتخت ایران شد، رونق فراوانی گرفت.
 
بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند.
معماری زیبای اسلامی
 
این شهر به داشتن معماری زیبای اسلامی، پل‌های سرپوشیده، مسجدها و مناره‌های منحصربفرد معروف است.
 
این امر باعث شده‌است که در فرهنگ اصفهانی اصفهان، نصف جهان لقب بگیرد این شهر در آذر ۱۳۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵)
 
به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهای ایران، به شبکه شهرهای خلاق جهان زیر نظر یونسکو پیوست.
 
براساس استانداردهای یونسکو شهر خلاق، شهری است که از نوآوری و توانمندی‌های شهروندان در توسعه پایدار شهری استفاده می‌کند.
 
میدان نقش جهان نمونه برجسته‌ای از معماری اسلامی است. اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان
دوره انقلاب اسلامی و پس از آن
 
در ۱۴ مرداد ۱۳۵۷ تظاهرکنندگان اصفهانی که برای هفتم کشته شدگان حادثه مشهد به خیابان‌ها آمده بودند و البته برخی شان نیز مسلح بودند
 
بیشتر قسمت‌های شهر را به تصرف درآورند و آیت الله خادمی را که چندی پیش از آن بازداشت شده بود آزاد کردند
 
ناآرامی‌های دو روزه اصفهان با اعلام حکومت نظامی توسط دولت و با هجوم نیروهای ارتش، پایان یافت.
 
این نخستین بار از سال ۱۳۳۲ بود که در مرکز یک استان حکومت نظامی اعلام می‌شد
 
پس از انقلاب ساخت و ساز به شغلی پرسود بدل شد که نتیجه آن جایگزینی خانه‌های سابق با آپارتمان‌های چندین طبقه بود.
 
این امر سبب نزاع دائمی روشنفکران طرفدار حفظ میراث تاریخی و سازندگان و طراحان عملگرا شد
 
نمونه آن نزاع بر سر برج جهان‌نما و فروش چندین هکتار باغ‌های اطراف کارخانه نساجی به فعالین بخش املاک و مستغلات است.


کلمات کلیدی مرتبط:
اتوکد ,طرح , تفصیلی , منطقه , ۷ اصفهان ,اِصفَهان ,شهری ,تاریخی , ,اتوکد ,طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان , , , ,اصفهان , شاهین شهر , دشت سگزی منتهی می‌شود. ,اِصفَهان , شهری تاریخی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان ,اصفهان و نیز مرکز , شهرستان اصفهان است. , , , , صفویان ,پایتخت ایران شد ,. ,بناه,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان
دانلود بررسی فایل اتوکد طرح جامع اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۰ اصفهان استان اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۹ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۲ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۱ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۴ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۳ اصفهان شهرستان اصفهان
دانلود فایل نقشه اتوکد قطعه‌بندی شده طرح تفصیلی منطقه 12 شهر اصفهان با مقیاس 1:2000,autocad
دانلود فایل نقشه توپوگرافی 1:50000 مهرگرد,jpg
دانلود فایل نقشه اتوکد شهر مشهد,autocad
دانلود فایل گزارش طرح شهرسازی 2- بررسی منطقه 2 شهرشیراز,pdf
دانلود فایل jpg مجموعه شیت‌های مطالعات شهرسازی شهر بهارستان(اصفهان)
دانلود فایل jpg آلبوم نقشه‌های طرح شهرسازی 2
دانلود فایل کامل PDF نقشه زمین شناسی تبریز
دانلود فایل PDF کاملترین نقشه زمین شناسی تمامی شهرستان های استان کرمانشاه
دانلود فایل PDF نقشه زمین شناسی اصفهان+دیتایل

برچسب‌ها: اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۰۱ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان

فهرست مطالب: دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 4300 تومان     تعدادمشاهده  1


اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان
چهارمین شهر پرجمعیت ایران
 
اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان
 
بخشی از مطالب:
اصفهان در ۴۳۵ کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد. شهر اصفهان دارای طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۹دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه شمالی می‌باشد. محدوده شهری آن به چهارده منطقه شهری تقسیم می‌شود و در خارج از محدوده شهری نیز از غرب به سمت خمینی شهر، از جنوب کوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شاهین شهر و از شرق نیز به دشت سگزی منتهی می‌شود
 
 
 
اِصفَهان شهری تاریخی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است.
 
اصفهان، پنجمین شهر پهناور(۲۱۳ کیلومتر مربع) و چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد و کرج است.
 
این شهر در میان سال‌های ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ میلادی به ویژه در قرن شانزدهم میلادی در میان حکومت صفویان پایتخت ایران شد، رونق فراوانی گرفت.
 
بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند.
نام‌های پیشین
 
از روزگاران کهن تاکنون به نام‌های: الیهودیه (که وجه تسمیه الیهودیه آن بود که در زمان بخت نصر، یهودیان را از بابل کوچ داده و در این مکان ساکن کرده بودند)
 
صفاهان، صفویان، جی، گی، رشورجی، سپاهان، دارالیهود، یهودیه سپانه، شهرستان، صفاهان
 
صفاهون، گابا، گابیان، گابیه، گبی، اِسپادانا و نصف جهان سرشناس بوده‌است.
 
پس از فتح توسط اعراب مسلمان و چون در عربی حرف «پ» وجود نداشته به مرور زمان با لهجه و حرف «ص» به صورت «اصفهان» تلفظ گردید
تاریخچه
 
در طول تاریخ به آسانی نمی‌توان رد شهر اصفهان را به‌طور پیوسته دنبال نمود. هر چند اصفهان در مرکز فلات ایران قرار داشت.
 
به علت آن که در دوران پیش از اسلام گرانیگاه شاهنشاهی‌های هخامنشی تا ساسانی، قلمرو غربی این شاهنشاهی‌ها و به ویژه میان‌رودان بود
 
این شهر در کانون توجه این دودمان‌ها قرار نداشت.
 
در طول تاریخ تا دوران اسلامی می‌توان در محل فعلی شهر اصفهان ردپای شهرهای مختلفی
 
تحت نام‌های مختلف، محل‌های مختلف و حتی مردمان متفاوتی را پی‌گیری نمود. اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان
سده‌های نخست اسلامی
 
در سده‌های آغازین اسلامی، منابع اسلامی از دو شهر در مکان فعلی شهر اصفهان نام می‌برند؛
 
شهری به نام جَی در مکان فعلی محله جی و دیگری شهری در سه کیلومتری غرب جی با نام یهودیه که جمعیتی قابل توجه از یهودیان را در خود جای داده بود.
 
نام جی بعدها به شهرستان و تغییر پیدا کرد و از یهودیه با عنوان جهودستان نیز یاد شده‌است.


کلمات کلیدی مرتبط:
اتوکد , طرح ,تفصیلی , منطقه ,۸ اصفهان ,چهارمین ,شهر ,پرجمعیت ایران , ,اتوکد ,طرح , تفصیلی ,منطقه ۸ ,اصفهان , , , ,اصفهان ,چهارده منطقه شهری , , ,اِصفَهان شهری تاریخی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است. , ,اصفهان، , پنجمین شهر پهناور(۲۱۳ کیلومتر مربع) و,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان
دانلود بررسی فایل اتوکد طرح جامع اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان
اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۰ اصفهان استان اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۹ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۲ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۱ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۴ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۳ اصفهان شهرستان اصفهان
دانلود فایل نقشه اتوکد قطعه‌بندی شده طرح تفصیلی منطقه 12 شهر اصفهان با مقیاس 1:2000,autocad
دانلود فایل نقشه توپوگرافی 1:50000 مهرگرد,jpg
دانلود فایل نقشه اتوکد شهر مشهد,autocad
دانلود فایل گزارش طرح شهرسازی 2- بررسی منطقه 2 شهرشیراز,pdf
دانلود فایل jpg مجموعه شیت‌های مطالعات شهرسازی شهر بهارستان(اصفهان)
دانلود فایل jpg آلبوم نقشه‌های طرح شهرسازی 2
دانلود فایل کامل PDF نقشه زمین شناسی تبریز
دانلود فایل PDF کاملترین نقشه زمین شناسی تمامی شهرستان های استان کرمانشاه
دانلود فایل PDF نقشه زمین شناسی اصفهان+دیتایل

برچسب‌ها: دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۵۸ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان

فهرست مطالب: دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 4300 تومان     تعدادمشاهده  1


اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان
اِصفَهان  شهری تاریخی
 
اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان
 
بخشی از مطالب:
 
اصفهان در ۴۳۵ کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد. شهر اصفهان دارای طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۹دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه شمالی می‌باشد. محدوده شهری آن به چهارده منطقه شهری تقسیم می‌شود و در خارج از محدوده شهری نیز از غرب به سمت خمینی شهر، از جنوب کوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شاهین شهر و از شرق نیز به دشت سگزی منتهی می‌شود.
 
اِصفَهان  شهری تاریخی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است.
 
اصفهان، پنجمین شهر پهناور(۲۱۳ کیلومتر مربع) و چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد و کرج است.
 
این شهر در میان سال‌های ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ میلادی به ویژه در قرن شانزدهم میلادی در میان حکومت صفویانپایتخت ایران شد، رونق فراوانی گرفت.
 
بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند.
معماری زیبای اسلامی
 
این شهر به داشتن معماری زیبای اسلامی ، پل‌های سرپوشیده ، مسجدها و مناره‌های منحصربفرد معروف است.
 
این امر باعث شده‌است که در فرهنگ اصفهانی اصفهان، نصف جهان لقب بگیرد این شهر در آذر ۱۳۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵)
 
به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهای ایران، به شبکه شهرهای خلاق جهان زیر نظر یونسکو پیوست
 
در سال ۱۰۰۶ هجری قمری شاه عباس صفوی پایتخت صفویه را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان
 
دوری از مرزها، کاهش دادن قدرت قزلباشان، بهبود تجارت و ترس شاه عباس از پیشگویی منجمانی که ماندنش را در قزوین برای جانش خطرناک دانسته بودند
 
از دیگر دلایل ذکر شده برای این انتقال است. گزیدن اصفهان به عنوان پایتخت توسط شاه عباس، نتایج مثبتی برای این شهر به بار آورد
 
مسجدها، آب‌انبارها و کاروانسراهای بسیاری در شهر ساخته شد، به ابتکار شیخ بهایی شبکه‌های کامل ارتباطی و آبیاری پدید آمد
 
و با بنیان نهادن شهر بازرگانی نجف آباد در چند کیلومتری غرب اصفهان برای تهیه آذوقه شهر، زیربنای زراعی استواری برای پایتخت جدید پدید آمد
 
اصفهان در روزگار شاه عباس اول تا مرگ شاه عباس دوم برتر از همهٔ شهرهای خاورزمین بوده‌است.
 
در آن روزگار، با افزوده شدن کوی‌های (:محلات) چهارگانهٔ (عباس‌آباد، جلفا، گبرآباد و اسپهان) نمای پایتخت صفوی از قسطنطنیه هم بزرگ‌ت بود.
 
شهر اصفهان در روزگار اوج شکوه خود ۱۳۷ کاخ، ۱۶۲ مسجد، ۴۸ مدرسه، ۲۷۳ حمام و ۱۲ گورستان داشت.
محلات منطقه شش
 
باغ نگاریاآینه خانه ۷,۳۲۹ نفر
فیض ۱۱,۲۰۶ نفر
آبشار۱۱,۹۷۴ نفر
همت آباد ۲۲,۲۰۰ نفر
تخت فولاد ۸,۲۷۳ نفر
مصلی ۹,۸۷۷ نفر
سعادت آباد ۹,۶۸۱ نفر
هزارجریب ۱۶,۳۲۲ نفر
کوی امام ۱۲,۸۵۶ نفر
شهیدکشوری ۲,۰۰۰ نفر
دنارت ۲,۲۹۸ نفر
ردان ۱,۶۳۷ نفر
فیزادان ۸۱۱ نفر
تعداد مساجد منطقه ۴۶


کلمات کلیدی مرتبط:
اتوکد ,طرح , تفصیلی , منطقه ,۶ اصفهان ,اِصفَهان , شهری تاریخی , ,اتوکد ,طرح ,تفصیلی منطقه ۶ اصفهان , , , ,اصفهان , , ,اِصفَهان ,شهری تاریخی , پنجمین شهر پهناور(۲۱۳ کیلومتر مربع) و , چهارمین شهر پرجمعیت ایران ,صفویان ,پایتخت ایران شد، رونق فراوانی گرفت. , ,بناهای تاریخی , میراث تاریخی در , ی,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان
دانلود بررسی فایل اتوکد طرح جامع اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان
اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۰ اصفهان استان اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۹ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۲ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۱ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۴ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۳ اصفهان شهرستان اصفهان
دانلود فایل نقشه اتوکد قطعه‌بندی شده طرح تفصیلی منطقه 12 شهر اصفهان با مقیاس 1:2000,autocad
دانلود فایل نقشه توپوگرافی 1:50000 مهرگرد,jpg
دانلود فایل نقشه اتوکد شهر مشهد,autocad
دانلود فایل گزارش طرح شهرسازی 2- بررسی منطقه 2 شهرشیراز,pdf
دانلود فایل jpg مجموعه شیت‌های مطالعات شهرسازی شهر بهارستان(اصفهان)
دانلود فایل jpg آلبوم نقشه‌های طرح شهرسازی 2
دانلود فایل کامل PDF نقشه زمین شناسی تبریز
دانلود فایل PDF کاملترین نقشه زمین شناسی تمامی شهرستان های استان کرمانشاه
دانلود فایل PDF نقشه زمین شناسی اصفهان+دیتایل

برچسب‌ها: دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۵۵ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی فایل اتوکد طرح جامع اصفهان

فهرست مطالب: دانلود بررسی فایل اتوکد طرح جامع اصفهان

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 5300 تومان     تعدادمشاهده  1


فایل اتوکد طرح جامع اصفهان
شهر و شهر نشینی
 
فایل اتوکد طرح جامع اصفهان
بخشی از مطالب:
 
اصفهان در ۴۳۵ کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد. شهر اصفهان دارای طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۹دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه شمالی می‌باشد. محدوده شهری آن به چهارده منطقه شهری تقسیم می‌شود و در خارج از محدوده شهری نیز از غرب به سمت خمینی شهر، از جنوب کوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شاهین شهر و از شرق نیز به دشت سگزی منتهی می‌شود.
شهر و شهر نشینی، همواره چهره زمین را تغییر می دهد
 
بر اساس آمار سازمان ملل بیش از پنجاه درصد ساکنین کره زمین در شهرها سکونت دارند
 
این در حالی است که در قرن گذشته تنها ده درصد از جمعیت کره زمین در شهرها سکونت داشته اند.
 
طبق پیش بینی سازمان ملل تا کمتر از چهل و پنج سال دیگر، بیش از هفتاد و پنج درصد جمعیت زمین را شهرنشینان تشکیل خواهند داد.
 
تاسیسات و تجهیزات شهری، نیازمندی های عمومی شهری ، تجهیزات و تعیین محدوده های نوسازی و بهسازی
 
و همچنین سطوح لازم برای ایجاد تاسیسات شهری نیز از جمله مواردی هستند که یک طرح جامع باید به آنها توجه کند.
طرح جامع
 
طرح جامع ، بیشتر برای شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۵ هزار نفر تهیه و تدوین می شود.
 
این طرح در واقع به شکل برنامه ای به عنوان راهنما در تصمیم گیری
 
برای شهر و یا طراحی نقاط مختلف شهر عمل می کند می توان گفت:
 
در طرح جامع ، خط مشی اصولی و کلی سیاست های شهری تعیین می شود.
 
در تهیه طرح جامع شهری ، ابتدا لازم است مشاور شهرساز ، به مطالعه وضع موجود شهر بپردازد
 
و پس از انجام مطالعات میدانی و برداشت سطوح موجود اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده کند.
دو مرحله تهیه و تدوین
 
طرح های جامع در دو مرحله تهیه و تدوین می شوند. فایل اتوکد طرح جامع اصفهان
 
مرحله نخست، شامل انجام بررسی ها و کوشش برای شناخت وضعیت موجود شهر است
 
که در برگیرنده مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی، ویژگی های اقتصادی منطقه و ویژگی های اجتماعی و کالبدی شهر است.
 
مرحله دوم، مرحله جمع بندی مطالعات انجام شده و تحقیقات میدانی است.
 
پس از جمع بندی، باید به تجزیه و تحلیل موارد انجام شده پرداخت
طرح های کالبدی شهری
 
که نتیجه این تجزیه و تحلیل در طرح های کالبدی شهری و گزارش های مربوطه ارائه می شود.
 
برای اجرایی شدن طرح های جامع لازم است که طرح در شورای عالی شهرسازی که اعضای آن شامل
 
وزیر راه و شهرسازی ، وزیر كشور ، وزیر صنعت و معدن ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزیر نیرو ، وزیر كشاورزی
 
وزیر دفاع و پشتیبانی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و یك نفر از كمیسیون شهرسازی
 
مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون مذکور و به انتخاب مجلس
 
به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شهر سازی هستند، مطرح و به تصویب نهایی می رسد.


کلمات کلیدی مرتبط:
فایل ,اتوکد ,طرح ,جامع ,اصفهان ,شهر و ,شهر نشینی , ,فایل ,اتوکد طرح جامع اصفهان , , , ,اصفهان , ,شهر و ,شهر نشینی، , شهر سازی .,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان
اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۰ اصفهان استان اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۹ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۲ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۱ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۴ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۳ اصفهان شهرستان اصفهان
دانلود فایل نقشه اتوکد قطعه‌بندی شده طرح تفصیلی منطقه 12 شهر اصفهان با مقیاس 1:2000,autocad
دانلود فایل نقشه توپوگرافی 1:50000 مهرگرد,jpg
دانلود فایل نقشه اتوکد شهر مشهد,autocad
دانلود فایل گزارش طرح شهرسازی 2- بررسی منطقه 2 شهرشیراز,pdf
دانلود فایل jpg مجموعه شیت‌های مطالعات شهرسازی شهر بهارستان(اصفهان)
دانلود فایل jpg آلبوم نقشه‌های طرح شهرسازی 2
دانلود فایل کامل PDF نقشه زمین شناسی تبریز
دانلود فایل PDF کاملترین نقشه زمین شناسی تمامی شهرستان های استان کرمانشاه
دانلود فایل PDF نقشه زمین شناسی اصفهان+دیتایل

برچسب‌ها: دانلود بررسی فایل اتوکد طرح جامع اصفهان,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۵۰ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان

فهرست مطالب: دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 4300 تومان     تعدادمشاهده  1


اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان
چهارمین شهر پرجمعیت ایران
 
اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان
بخشی از مطالب:
اصفهان در ۴۳۵ کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد. شهر اصفهان دارای طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۹دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه شمالی می‌باشد. محدوده شهری آن به چهارده منطقه شهری تقسیم می‌شود و در خارج از محدوده شهری نیز از غرب به سمت خمینی شهر، از جنوب کوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شاهین شهر و از شرق نیز به دشت سگزی منتهی می‌شود.
 
اِصفَهان  شهری تاریخی در مرکز ایران است این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است.
 
اصفهان، پنجمین شهر پهناور(۲۱۳ کیلومتر مربع) و چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد و کرج است.
 
این شهر در میان سال‌های ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ میلادی به ویژه در قرن شانزدهم میلادی
 
در میان حکومت صفویان پایتخت ایران شد، رونق فراوانی گرفت.
 
بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند.
معماری زیبای اسلامی
 
این شهر به داشتن معماری زیبای اسلامی ، پل‌های سرپوشیده ، مسجدها و مناره‌های منحصربفرد معروف است.
 
این امر باعث شده‌است که در فرهنگ اصفهانی اصفهان، نصف جهان لقب بگیرد
 
این شهر در آذر ۱۳۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهای ایران
 
به شبکه شهرهای خلاق جهان زیر نظر یونسکو پیوست. اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان
ناصرخسرو قبادیانی در هشتم صفر سنه اربع و اربعین و اربعمائه (۴۴۴ هجری قمری)،دو سال پس از حملهٔ ویرانگرِ طغرل سلجوقی وارد اصفهان شد.
در هنگامِ ورودِ وی به شهر، شهر دوباره ساخته شده و بهبودِ نسبی یافته بود. وی در بارهٔ اصفهان چنین می‌گوید:
[اصفهان] شهری است بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد و هر جا که ده گز چاه فرو برند، آبی سرد و خوش بیرون آید و شهر دیواری حصین بلند دارد
منطقه۵
در منطقه۵ با مساحت ۶۰۰۲هکتاری اش که ۵/۱۲درصد اصفهان را تشکیل می دهد
۱۶۵۰۸۰ نفریا ۹ درصد جمعیت اصفهان سکو نت دارند .
این منطقه از نظر مساحت چهارمین منطقه و از نظر جمعیت سومین منطقه اصفهان است .
سرانه زمین در این منطقه ۱۰۳ متر است و تراکم جمعیت ۹۷نفر در هکتار است .
ویژگی های خاص منطقه۵ اصفهان ، رشد روز افزون جمعیت و افزایش تراکم ساختمان های مسکونی
خدماتی، تجاری و آلودگی های زیست محیطی ناشی از وجود مراکز بزرگ صنعتی
سبب شد مدیریت شهر اصفهان برای توزیع عادلانه امکانات وخدمات در ابتدای سال ۸۶ این منطقه رابه دو منطقه ۵ و ۱۳ تفکیک کند.
اکنون این منطقه دارای یک ناحیه خدمات شهری درسپاهان شهر و مدیریت صفه می باشد.


کلمات کلیدی مرتبط:
اتوکد , طرح , تفصیلی ,منطقه ۵ ,اصفهان ,چهارمین , شهر پرجمعیت ایران , ,اتوکد , طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان , , ,اصفهان , شهری تاریخی در , مرکز ایران , استان اصفهان و نیز مرکز ,شهرستان اصفهان است. , ,اصفهان، , پنجمین شهر پهناور(۲۱۳ کیلومتر مربع) و , چهارمین شهر پرجمعیت ایران ,حکومت , صفویان , پایتخت,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی فایل اتوکد طرح جامع اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۶ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۸ اصفهان
اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۷ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۰ اصفهان استان اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۹ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۱۲ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۱ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۴ اصفهان
دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه۱۳ اصفهان شهرستان اصفهان
دانلود فایل نقشه اتوکد قطعه‌بندی شده طرح تفصیلی منطقه 12 شهر اصفهان با مقیاس 1:2000,autocad
دانلود فایل نقشه توپوگرافی 1:50000 مهرگرد,jpg
دانلود فایل نقشه اتوکد شهر مشهد,autocad
دانلود فایل گزارش طرح شهرسازی 2- بررسی منطقه 2 شهرشیراز,pdf
دانلود فایل jpg مجموعه شیت‌های مطالعات شهرسازی شهر بهارستان(اصفهان)
دانلود فایل jpg آلبوم نقشه‌های طرح شهرسازی 2
دانلود فایل کامل PDF نقشه زمین شناسی تبریز
دانلود فایل PDF کاملترین نقشه زمین شناسی تمامی شهرستان های استان کرمانشاه
دانلود فایل PDF نقشه زمین شناسی اصفهان+دیتایل

برچسب‌ها: دانلود بررسی اتوکد طرح تفصیلی منطقه ۵ اصفهان,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۸ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی اتوکد طرح هادی روستای نامیله ملایر

فهرست مطالب: دانلود بررسی اتوکد طرح هادی روستای نامیله ملایر

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:    قیمت: 4300 تومان     تعدادمشاهده  1


اتوکد طرح هادی روستای نامیله ملایر
مَلایرشهری بزرگ و تاریخی
 
اتوکد طرح هادی روستای نامیله ملایر
 
 
بخشی از مطالب:
نامیله (شهرک اندیشه)، روستایی از توابع بخش مرکزی ملایر در استان همدان ایران است. تپه نامیله (ملایر) مربوط به هزاره اول و دوم قبل از میلاد در این روستا قرار دارد.
 
مَلایرشهری بزرگ و تاریخی در غرب ایران است. این شهر مرکز شهرستان ملایر و در ۳۸۶ کیلومتر غرب پایتخت
 
و در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان واقع شده‌است.
 
این شهر دومین شهر بزرگ استان همدان از نظر جمعیت به‌شمار می‌آید.
 
جمعیت ملایر با سه شهرک اقماری نامیله، ازناو، حاجی‌آباد ۲۸۹۰۰۰ هزار نفر می‌باشد.
 
ملایر از ترکیب دو واژه «مال» و «آگر» تشکیل شده که به معنی سرزمین آتش است.
 
همچنین به سرزمین آریایی‌ها نیز تعبیر شده‌است. اتوکد طرح هادی روستای نامیله ملایر
طبیعت معتدل کوهستانی
 
ملایر دارای طبیعت معتدل کوهستانی با زمستان‌های سرد و پر برف و تابستان‌های معتدل است.
 
وجود روستاها و زمین‌های وسیع کشاورزی و باغ‌های حاصل خیز انگور و فاصله کمتر از ۱۵۰ کیلومتر با سه مرکز استان
 
و قرارگیری بر سر راه‌های مواصلاتی اصلی، همچنین گستردگی صنعت مبلمان و منبت در توسعه ملایر مؤثر بوده‌اند.
نامیله
 
نامیله (شهرک اندیشه)، روستایی از توابع بخش مرکزی ملایر در استان همدان ایران است.
 
تپه نامیله (ملایر) مربوط به هزاره اول و دوم قبل از میلاد در این روستا قرار دارد.
 
این روستا در ورودی ملایر قرار دارد و ساختمان های آن به مناطق شهری رسیده است.این شهرک در میدان استقلال ملایر قراردارد.
این روستا در دهستان موزاران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۹۹۸ نفر (۹۰۸خانوار) بوده‌است.
تپه نامیله
تپه نامیله (ملایر) مربوط به هزاره ۲و۱ قبل از میلاد است و در شهرستان ملایر، روستای نامیله واقع شده
و این اثر در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
قدمت روستای نامیله آنطورکه ازشواهدبرمی آیدبه قبل ازتاریخ میرسد اشیای سفالین کشف شده
ازتپه نامیله که نمادقدمت این روستاست ودرموزه لطفعلیان نگهداری میشودنشانگراین موضوع است
که این اشیا.متعلق به ماقبل تاریخ وتمدن های اولیه است آسیاب خرابه ای که درپشت همین تپه به فاصله کمی قرارداردنشان می دهد
که درسالیان دوراین تپه آبادوانسان های باتمدن وفرهنک بالایی درآن زندگی می کرده اند.


کلمات کلیدی مرتبط:
اتوکد ,طرح ,هادی ,روستای , نامیله ,ملایر ,مَلایرشهری بزرگ و تاریخی , ,اتوکد ,طرح هادی روستای نامیله ملایر , , , , ,نامیله ,(شهرک اندیشه)، ,روستایی از ,توابع بخش مرکزی ملایر در ,استان همدان ایران است. , تپه نامیله (ملایر) , , ,مَلایرشهری بزرگ و تاریخی , , ,این شهر ,دومین شهر بزرگ استان هم,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت روستای کجور نوشهر در مازندران
پاورپوینت بررسی روستا 2 روستای گرگین
روستای بهمن اباد اسلامشهر در استان تهران، پاورپوینت روستای بهمن اباد
دانلود فایل طرح هادی روستای گاومیر دزفول,word&pdf&DWG
دانلود شناخت روستای النجه ,پاورپوینت
دانلود شناخت طرح هادی روستای سراب ,پاورپوینت
بررسی روستای جنت مکان شوشتر
روستای حصار مهتر رباط کریم ، تهران ، پروژه روستا 2
روستای سرکند دیزج، پاورپوینت بررسی معماری
روستا شید اصفهان قزوین، پاورپوینت معماری
روستای گنبد همدان ، پاورپوینت
روستای جلیان مرودشت ، پاورپوینت بررسی
روستا بانش شیراز، پاورپوینت بررسی معماری
پاورپوینت بررسی روستای سنگ بست
پاورپوینت بررسی طرح هادی روستای سراب خراسان رضوی
پاورپوینت بررسی روستای افجه استان تهران
روستای ابرسج سمنان ، پاورپوینت معماری
پاورپوینت بررسی روستای میرودپشت ، مقایسه خانه های سنتی،نیمه سنتی ومدرن روستایی
بررسی روستای گرگین قزوین ، پاورپوینت روستا 2
بررسی طرح پلان در روستای قدیم آباد

برچسب‌ها: دانلود بررسی اتوکد طرح هادی روستای نامیله ملایر,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

دانلود بررسی مسجد گوهرشاد (مشهد مقدس) فایل پاورپوینت

فهرست مطالب: دانلود بررسی مسجد گوهرشاد (مشهد مقدس) فایل پاورپوینت

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 35   قیمت: 4800 تومان     تعدادمشاهده  4


فایل پاورپوینت مسجد گوهرشاد (مشهد مقدس) ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش ،
 
 
بخشی از مطالب:
 
مسجد گوهرشاد در مشهد در جنوب حرم علی بن موسی الرضا به دستور گوهرشادبیگم همسر شاهرخ ساخته شد. به دلیل ظرافت و زیبایی کاشی‌کاری و خط و اسلوب معماری مسجد گوهرشاد، این مسجد از شاهکارهای معماری ایرانی در دوره تیموری؛ و به دلیل موقوفات بسیار و مجاورت با آرامگاه علی بن موسی الرضا از مهم‌ترین و شلوغ‌ترین مسجدهای ایران به‌شمار می‌رود، به‌طوری‌که برخی آن را پُربازدیدترین مسجد در ایران می‌دانند. 
بخشی از متن پاورپوینت مسجد گوهرشاد:
مسجد گوهرشاد، در جنوب حرم علی بن موسی (رضا) در شهر مشهد ساخته شده‌است و به رواق‌‌های دارالسیاده و دار الحفاظ متصل است. . این مسجد در سال ۸۲۱ ه. ق به دستور بانو گوهرشادآغا دختر امیر غیاث الدین ترخان از امرای جغتایی ،همسر شاهرخ از پادشاهان تیموری بنا شده‌است.
بی‌تردید مهم‌ترین اثر باقی‌مانده از دورة تیموری در ایران، مسجد گوهرشاد در مشهد است که در جوار آرامگاه امام رضا (ع) واقع گردیده و ساختمان آن بر اساس متن کتیبه ثلث اصلی ایوان جنوبی در سال ۸۲۱ هجری قمری توسط معمار معروف ایرانی، قوام الدین شیرازی ساخته شد.
به دلیل ظرافت و زیبایی کاشی‌کاری و خط و اسلوب معماری مسجد گوهرشاد، این مسجد از نفیس‌ترین شاهکارهای معماری ایرانی در دوره تیموری به شمار می‌رود.
و...
 
فهرست مطالب پاورپوینت مسجد گوهرشاد:
معرفی مسجد گوهرشاد
معماری مسجد
پلان و تزیینات مسجد
بخش های مختلف مسجد
گالری تصاویر
 
این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
فایل ,پاورپوینت , مسجد ,گوهرشاد ( ,مشهد مقدس) ، در حجم ,35 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , , ,مسجد گوهرشاد در , مشهد در ,جنوب , حرم علی بن موسی الرضا ,گوهرشادبیگم همسر شاهرخ , شاهکارهای معماری ایرانی در ,دوره تیموری؛ ,پاورپوینت مسجد گوهرشاد: ,معرفی مسجد گوهرشاد ,معماری مسجد ,پلان و تزیینات مسجد ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی مسجد جامع قرطبه کوردبا، مسجد جامع سامرا - ابودلف و مسجد جامع قیروان پاورپوینت
پاورپوینت بررسی معماری کلیسای سنت ماریا توکیو اثر کنزو تانگه Saint Mary’s Cathedral of Tokyo
پاورپوینت بررسی معماری مسجد گل شریف روسیه
دانلود بررسی و نقد معماری مدرن زبان تخصصی معماری ,پاورپوینت
پاورپوینت بررسی معماری مسجد شیخ زاید ابوظبی اثر یوسف عبدالکی - Sheikh Zayed Mosque
پاورپوینت بررسی معماری کلیسای سه تن مقدس اثر آلوار آلتو
پاورپوینت بررسی معماری کلیسای سنت ایگناسیوس اثر استیون هول
پاورپوینت بررسی معماری کاخ صلح و آشتی قزاقستان ، مرکز ادیان، اثر نرمن فاستر
پاورپوینت بررسی برج کانتری سده يا قرن ، بونكيو ، توكيو
دانلود بررسی مسجد کبود تبریزپاورپوینت
تحلیل و بررسی مسجد جامع قزوین ,مسجد جامع عتیق پاورپوینت
دانلود بررسی و نقد مرمت مسجد جامع اروميه ,پاورپوینت
دانلود بررسی و نقد مسجد جامع دمشق ,پاورپوینت
دانلود بررسی و نقد بنای کليساي نوتردام ,پاورپوینت
بررسی مسجد جامع فهرج یزد پاورپوینت
بررسی و آشنایی با مسجد جامع دمشق،فایل پاورپوینت
بررسی مقایسه حیاط در مساجد پاورپوینت
پاورپوینت بررسی معماری مساجد
دانلودبررسی تحلیل مسجد النبی قزوین، پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود بررسی مسجد گوهرشاد (مشهد مقدس) فایل پاورپوینت ,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۲۳ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)

بررسی سیستم گرمایش از کف ، نمونه نحوه اجرای گرمایش از کف استادیوم آزادی ، پاورپوینت

فهرست مطالب: بررسی سیستم گرمایش از کف ، نمونه نحوه اجرای گرمایش از کف استادیوم آزادی ، پاورپوینت

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 57 اسلاید   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 27563 kb  تعدادمشاهده  3


بخشی از متن
شايد واژه پنل هاي حرارتي از گرمايش كفي آشناتر به نظر برسد . به طور خلاسه در پنل هاي حرارتي غالب انتقال حرارت از طريق تابش به محيط صورت ميگيرد . پنل هاي حرارتي در سقف ، كف و يا در ديوارهاي ساختمان نصب ميگردند و بالاي 50درصد حرارت به صورت تابشي از آنها به هواي داخل ساختمان انتقال مي يابد . چنانچه پنل هاي حرارتي در كف ساختمان نصب شوند ، اصطلاحاً سيستم گرمايش كفي ناميده ميشود .
 
بر خلاف آنچه ممكن است تصور شود ، بزرگترين بازار گرمايش كفي جهان متعلق به كشور كره است . دليل اصلي اين امر روش گرمايش سنتي كره‌اي ها است . اين روش موسوم به ONDOL به معناي سنگ گرم، از 500 سال قبل از ميلاد در اين كشور استفاده مي شد و در آن حرارت توليد شده به سنگ هاي كف اتاق ها منتقل و حرارت سنگ ها فضاي اتاق را گرم مي كرد .
تعريف سيستم گرمايش كفي 
سيستم گرمايش كفي با چرخش آب گرم از ميان شبكه اي از لوله هايي كه در كف نصب گرديده اند ، به آرامي حرارت را در تمامي سطح توزيع مي كند . در سيستم گرمايش كفي شبكه لوله تمام كف را پوشش مي دهد و بدين ترتيب توزيع حرارت به صورت يكنواخت مي باشد . در سيستم گرمايش كفي آب با دماي متوسط 40 الي 45 درجه سانتي گراد در سيستم گردش مي كند و حداكثر دماي كف 29 درجه سانتي گراد است . در اين سيستم بيش از 60 درصد انرژي به صورت تابشي به محيط انتقال پيدا مي‌كند .
نكته قابل توجه ديگر اين است كه در سيستمهاي متداول و سنتي معمول چون قسمت اعظم انتقال حرارت از طريق جابجائي و گرم كردن هوا صورت مي گيرد و چون هواي گرم به سمت بالا حركت مي كند و تجمع هواي گرم در زير سقف ( جايي كه محسوس نبوده و مورد لزوم نمي باشد ) مي باشد ، در حقيقت بالاي فضاي بالا به اجبار تا حدي گرم مي شود تا مقداري از آن به پائين منتقل شود و اين در حالي است كه نزديك كف هوا سرد است و مطبوع نمي باشد . بر اساس آخرين نتايج بهترين وايده آل ترين شرايط راحتي انسان در حالتي است كه بين دماي محيط اطراف پا و سر و گردن بين 2 الي 3 درجه اختلاف دمايي داشته باشيم و دما در كف پا گرم تر از محيط سر و گردن باشد و اين شرايط تنها در مدل حرارتي گرمايش كفي امكان پذير مي باشد .
و.....
 
 
فهرست مطالب:
 
مقدمه
 
پنل های حرارتی و سیستم گرمایش كفی
 
 جایگاه سیستم گرمایش كفی در جهان
 
تعریف سیستم گرمایش كفی 
 
انواع سیستم های گرمایش كفی
 
مزایای سیستم گرمایش كفی
 
ملاحظات استفاده از سیستم گرمایش كفی 
 
چگونگی عملکرد سیستم ها
 
سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی كهن
 
آشنایی با سیستمهای گرمایش از كف
 
فواید استفاده از سیستم گرمایش كفی
 
روشهای کنترل دما در  سیستم گرمایش کفی
 
انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف
 
  مدل سازی اتلاف گرمای سیستم گرمایش کف 
 
مدل شبیه سازی انرژی ساختمان
 
گرمایش از كف، سرمایش از سقف 
 
گرمایش كفی سوپرپایپ در بناهای تاریخی
 
گرمایش كفی برای محوطه دور استخر 
 
گرمایش كفی برای محیط‎های صنعتی 
 
سایر كاربردهای گرمایش كفی 
 
گرمایش كفی سوپرپایپ با استفاده از انرژی‎های نو 
 
سیستم گرمایش كفی سوپرپایپ آسایش در یك خانه مدرن 
 
قیمت اجرای سیستم گرمایش کفی
 
معایب  سیستم شوفاژ
 
اجرای پروژه گرمایش چمن ورزشگاه آزادی توسط سوپرپایپ 
 
تصاویر


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت ,سیستم گرمایش از کف ,نحوه اجرای گرمایش ,کف استادیوم ,آزادی پاورپوینت ,سیستم گرمایش ,کف پاورپوینت , بررسی سیستم ,گرمایش از کف استادیوم ,آزادی سیستم گرمایش ,معایب سیستم شوفاژ ,سایر كاربردهای گرمایش كفی ,گرمایش از كف، سرمایش از سقف , ,گرمایش كفی سوپرپایپ در بناهای تاریخی , ,گرما,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی تاسیسات ساختمان
پاورپوینت بررسی برج های خنک کننده ، پروژه فرآیندهای پتروشیمی
پاورپوینت بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع
پاورپوینت بررسی سپتیک تانک
پاورپوینت بررسی تاسیسات بیمارستانی
پاورپوینت بررسی مبحث عایق کاری در ساختمان
پاورپوینت بررسی تاسیسات در ساختمانها
دانلود,تاسيسات وتجهیزات استخر شنا,پاورپوینت
دانلود,تاسیسات انواع سیستم های تهویه مطبوع ,پاورپوینت
پاورپوینت بررسی برج های خنک کننده
پاورپوینت بررسی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری
پاورپوینت بررسی سیستم های تهویه مطبوع
پاورپوینت بررسی اصول لوله کشی آب ساختمان
پاورپوینت بررسی تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب در ساختمان
بررسی ، سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمانی ، پاورپوینت
پاورپوینت بررسی انواع سیستم های لوله کشی تاسیساتی در ساختمان
پاورپوینت بررسی سیستمهای تاسیساتی نوین
پاورپوینت تهویه مطبوع
پاورپوینت بررسی اصول طراحی روشنایی - تاسیسات الکتریکی

برچسب‌ها: بررسی سیستم گرمایش از کف ، نمونه نحوه اجرای گرمایش از کف استادیوم آزادی ، پاورپوینت ,
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۲۰ توسط آرام آرامی دسته : نظر(0)