دانلود بررسی اسپانیا؛ زیباروی اروپایی: والنسیاپاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی بافت فرسوده مشکین دشت فایل پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی دهکده شهری پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی معماری معابد یونان پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی برج های تبریزپاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی موزه لوورپاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی موزهٔ علوم لندن پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی معماری کلاسیک پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی ضوابط طراحی استخرهاپاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی بناها و سازه های تاریخی پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی تزئینات وابسته به معماری ایران پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی چگونگی اجرای عایق رطوبتی پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی پیدایش ترک در ساختمان پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی ضوابط طراحی مکان های درمانی پاورپوینت - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دانلود بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری پاورپوینت - سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷